top of page

Obaveštenje o privatnosti

Uvod:

Kao društveno odgovorna kompanija, PETERHOF FAKTORING DOO BEOGRAD („Peterhof“) koja svoje poslovanje obavlja u skladu sa svim pozitivnim propisima, Peterhof u obavljanju svoje delatnosti poštuje sva prava i obaveze koje se odnose na zaštitu podataka o ličnosti propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) („Zakon“), podzakonskim aktima, usvojenim standardima i međunarodnim propisima primenjivim na delatnost Peterhof.

Svrha ovog obaveštenja o privatnosti je ispunjavanje obaveza koje Peterhof ima prema Zakonu i informisanje fizičkih lica o svrhama obrade podataka o ličnosti, pravnim osnovima za obradu podataka o ličnosti, pravima lica na koje se lični podaci odnose i drugim pitanjima vezanim za zaštitu podataka o ličnosti.

Peterhof svoje usluge pruža putem platforme koja se nalazi na veb sajtu https://scf.peterhof-faktoring.rs/ („Platforma“)

1. Rukovalac

Peterhof je privredno društvo koje se bavi faktoringom, sa sedištem na adresi ulica Admirala Geprata 13, Beograd, Republika Srbija, registrovano u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 21430293, adresa za prijem elektronske pošte faktoring@peterhof.rs. Obavljajući svoju delatnost Peterhof obrađuje podatke ličnosti i kao rukovalac podacima o ličnosti koji određuje svrhu i način obrade Peterhof ispunjava sve obaveze i poštuje sve odredbe i principe sadržane u Zakonu, drugim zakonskim i podzakonskim aktima, u skladu sa dostignutim standardima u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Peterhof obrađuje podataka o ličnosti na ispravan i jasan način, pri čemu se podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju za tačno i usko određene namene, tako što se obrađuju samo podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarenje isključive svrhe za koju se prikupljaju i obrađuju, a tako prikupljeni podaci se čuvaju samo ukoliko je to neophodno za ostvarenje svrhe obrade, ukoliko je to zahtevano posebnim propisima i samo u skladu i u meri određenoj pozitivnim propisima.

Peterhof preduzima mere da podaci o ličnosti budu tačni pri čemu obezbeđuje pravo na ispravku ili brisanje netačnih podataka o ličnosti. Peterhof se stara o bezbednosti podataka o ličnosti tako što sprovodi mere da zaštiti podatke od gubitka, uništenja, oštećenja, kao i od neovlašćenog pristupa podacima ili nezakonite obrade podataka i to preduzimanjem svih neophodnih mera i poštovanjem zakonskih obaveza i dostignutih standarda u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

2. Vrste podataka o ličnosti i od koga se prikupljaju

Kako bi obavljali svoje poslovanje u skladu sa zakonima i interesima korisnika naših usluga, Peterhof pored drugih podataka obrađuje i podatke o ličnosti i to: ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta, mesto i datum rođenja, JMBG, pri čemu se ne obrađuju posebne vrste podataka o ličnosti iz člana 17. Zakona, i-mejl adresu i kontakt telefon (podaci neophodni za kontakt i komunikaciju), podatke o korisničkom nalogu na Platformi uključujući i šifru za pristup korisničkom nalogu, karakteristike uređaja i pretraživača putem kojeg pristupate Platformi, podatke o IP adresi.

Podatke o ličnosti prikupljamo neposredno od lica na koje se podaci o ličnosti odnose ili od trećih lica. Ukoliko podatke o ličnosti nismo prikupili od lica na koje se podaci odnose, lice na koje se podaci odnose ćemo obavestiti o obradi najkasnije u roku od 30 dana od dana kada su podaci o ličnosti prikupljeni na ovaj način ili najkasnije prilikom uspostavljanja prve komunikacije, ako se podaci o ličnosti koriste za komunikaciju sa licem na koje se odnose, osim kada je lice na koje se podaci odnose o tome već upoznato ili ako bi obaveštavanje bilo nemoguće ili ako bi uključivalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava ili kada je prikupljanje podataka izričito propisano zakonom.

3. Svrha obrade i pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Peterhof obrađuje podatke o ličnosti kako bi mogao da odgovori na upite lica zainteresovanih za usluge koje Peterhof pruža, radi sprovođenja radnji pre zaključenja ugovora sa potencijalnim korisnicima naših usluga, kao i radi izvršenja obaveza i pružanja usluga u skladu sa zaključenim ugovorima i zakonima. Pored toga obrađujemo podatke o ličnosti u cilju sprovođenja naših marketinških aktivnosti, kada ispunjavamo svoje obaveze u skladu sa zakonima, kao i radi unapređenja našeg poslovanja i proizvoda, te sprečavanje prevara i pranja novca.

3.1. Obrada podataka o ličnosti radi preduzimanja radnji pre zaključenja ugovora i izvršenje ugovora

Kada odlučite da koristite usluge koje pruža Peterhof potrebno je da na Platformi izvršite registraciju i potvrdite istu u skladu sa procedurom dostupnom na Platformi radi kreiranja korisničkog naloga. Tom prilikom je potrebno da nam dostavite i sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, i-mejl adresu, broj telefona za kontaktiranje. Tokom kreiranja korisničkog naloga dobićete jedinstvenu šifru za pristup korisničkom nalogu, koji podatak o ličnosti takođe obrađujemo.

Navedeni podaci o ličnosti su potrebni radi evaluacije mogućnosti za zaključenje ugovora o faktoringu i kontaktiranja radi zaključenja ugovora o faktoringu, pri čemu Peterhof koristi i sve druge javno dostupne podatke kao što su na primer podaci Agencije za privredne registre ili Narodne banke Srbije. Obradu ovih podataka o ličnosti vršimo radi preduzimanje radnji potrebnih da bi se ispunili uslovi da Peterhof ponudi zaključenja ugovora o faktoringu u skladu sa našom poslovnom politikom, a na zahtev lica koje želi pružanje usluga od strane Peterhof-a. Ukoliko nam ne dostavite navedene tražene podatke, nećemo moći da izvršimo neophodne analize i nećemo moći da pružimo tražene usluge.

Stupanje u poslovni odnos sa Peterhof vrši se zaključenjem ugovora o faktoringu. Navedeni podaci o ličnosti su nam potrebni radi ispunjenja obaveza iz takvog ugovornog odnosa i ukoliko ih ne dostavite Peterhof neće biti u mogućnosti da stupi u poslovni odnos, kao ni da izvrši svoje obaveze koje proističu iz takvog poslovnog odnosa.

3.2. Obrada podataka o ličnosti u marketinške svrhe

Sa vremena na vreme Peterhof želi da svoje postojeće i potencijalne korisnike obaveštava putem različitih sredstava komunikacije, kao što su i-mejl, telefon ili tekstualne poruke, o svojim proizvodima, novim uslugama i slično, pa kako bi se ostvarila ova svrha Peterhof obrađuje podatke o ličnosti kao što su ime i prezime, i-mejl adresa ili broj telefona. Radi ostvarivanje ove svrhe Peterhof obrađuje podatke o ličnosti samo i isključivo na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose.

U svakom trenutku dati pristanak se može opozvati slanjem i-mejla na adresu faktoring@peterhof.rs Promena nastala usled povlačenja pristanka biće realizovana u roku od 1 dana od dana upućenog zahteva zbog tehničkih zahteva koje je potrebno ispuniti kako bi se promena izvršila.

3.3. Obrada podataka o ličnosti radi ispunjenja zakonskih obaveza

Peterhof kao privredno društvo koje se bavim faktoringom ima brojne zakonske obaveze prema organima i organizacijama koje mora da ispuni kako bi poslovalo u skladu sa važećim propisima. Radi ispunjavanja ovih obaveza Peterhof vrši obradu podataka o ličnosti radi dosledne primene zakona i propisa koji regulišu sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, odgovaranja na zahteve državnih organa, radi sprovođenja obaveznih procedura za sprečavanje prevara u poslovanju i slično. Radi ispunjenja ove svrhe Peterhof može obrađivati podatke o ličnosti.

3.4. Obrada podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa Peterhof ili trećeg lica

Peterhof obrađuje podatke o ličnosti kada je to neophodno u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Peterhof ili trećeg lica i to samo kada takav legitimni interes preteže nad interesima, pravima i slobodama lica na koje se ti podaci odnose.

Podaci o ličnosti obrađuju se na osnovu legitimnog interesa Peterhof ili trećeg lica kada je to potrebno radi:

– unapređenja procesa poslovanja i razvoja novih i postojećih usluga,

– zaštite poslovanja,

– sprečavanja prevarnih radnji,

– obezbeđivanje sigurnosti podataka,

– odgovaranja na upite putem kontakt forme na Platformi,

– ispunjavanja zahteva u postupku pred nadležnim organima

4. Primaoci podataka o ličnosti

U svom poslovanju Peterhof, radi ostvarivanja svrha obrade, kao i zbog ispunjavanja svojih ugovornih i zakonskih obaveza, deli podatke o ličnosti sa različitim primaocima i obrađivačima. Obrađivači i primaoci podataka o ličnosti mogu biti:

– zaposleni u Peterhofu,

– entiteti koji pružaju računovodstvene usluge odnosno IT usluge

– revizori,

– advokati,

– državni organi i organizacije kada je to zakonska obaveza,

– treća lica koja pružaju usluge Peterhof iz oblasti analize sprečavanja prevarnih radnji,

  • Poslovni partneri u izradi platforme:

Lica koja primaju podatke o ličnosti primaju podatke o ličnosti pod uslovima propisanih organizacionih i tehničkih mera i procedura i obavezana su ugovorima o poverljivosti i zaštiti podataka osim kada takva obaveza proističe iz obaveznih zakonskih odredbi.

5. Automatizovano donošenje odluka

U svom poslovanju Peterhof koristi napredna IT rešenja i alate radi donošenja odluka u pogledu zasnivanja ugovornog odnosa sa korisnicima i izvršenja obaveza iz istih i shodno tome primenjuje automatizovano donošenje odluka koje se odnose na korisnike usluga koji su pravna lica i preduzetnici pri čemu se koriste podaci o poslovanju korisnika i potencijalnih korisnika usluga, pa shodno tome ne postoje posledice ovakve obrade po lice na koje se podaci o ličnosti odnose.

6. Prenos podataka o ličnosti izvan Republike Srbije

Peterhof vrši prenos podataka o ličnosti koje obrađuje u države za koje utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite u skladu sa propisima Republike Srbije i odlukama nadležnih organa.

7. Prava lica u vezi podataka o ličnosti

U skladu sa odredbama Zakona, lica na koje se podaci o ličnosti odnose imaju brojna prava i Peterhof će svakom takvom licu na zahtev omogućiti ostvarivanje prava koje takvo lice ima u skladu sa Zakonom.

7.1 Pravo na pristup

Fizičko lice koje smatra da Peterhof obrađuje njegove podatke o ličnosti ima pravo da zahteva informaciju o tome da li obrađujemo njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i sledeće informacije o:

a) svrsi obrade

b) vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju

c) primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama

d) predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka

e) postojanju prava da se od Peterhof zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu

f) pravu da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Poverenik“)

g) dostupnim informacijama o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica koje koristi ovo pravo na pristup

h) postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38. st. 1. i 4. Zakona, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci o ličnosti odnose.

Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, lice koje koristi ovo pravno na pristup ima pravo da bude informisano o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65. Zakona.

7.2. Pravo na ispravku podataka o ličnosti

Fizičko lice čije je podatke o ličnosti obrađujemo ima pravo da od Peterhof zahteva da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

U slučaju ispravke podataka o ličnosti, obavestićemo sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

Obavestićemo lice koje koristi ovo pravo ispravke, na njegov zahtev, o svim primaocima njegovih ličnih podataka.

7.3. Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Fizičko lice čije je podatke o ličnosti obrađujemo ima pravo da zahteva da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane Peterhof-a.

Takve podatke o ličnosti ćemo izbrisati bez nepotrebnog odlaganja u sledećim situacijama:

a) podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

b) lice koje koristi ovo pravo na brisanje je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu;

c) lice koje koristi ovo Pravo na brisanje je podnelo prigovor na obradu u skladu sa: c.1) članom 37. stav 1. Zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose, c.2) članom 37. stav 2. Zakona;

d) podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani

e) podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Peterhof-a

f) podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16. stav 1. Zakona.

Ukoliko je Peterhof javno objavio podatke o ličnosti, a koje je potrebno obrisati u skladu sa ovim pravom na brisanje, Peterhof će preduzeti sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima snošenja troškova njihove upotrebe, u cilju obaveštavanja drugih rukovaoca koji te podatke obrađuju da je lice koje koristi ovo pravo na brisanje podnelo zahtev za brisanje svih kopija ovih podataka i upućivanja, odnosno elektronskih veza prema ovim podacima.

Obavestićemo sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakom brisanju, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

Obavestićemo lice koje koristi ovo pravo na brisanje, na njegov zahtev, o svim primaocima njegovih ličnih podataka.

7.4. Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti

Fizičko lice čije je podatke o ličnosti obrađujemo ima pravo da zahteva da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Peterhof-a ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

a) lice koje koristi ovo pravo na ograničenje obrade osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Peterhof-u proveru tačnosti podataka o ličnosti,

b) obrada je nezakonita, a lice koje koristi ovo pravo na ograničenje obrade se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka,

c) Peterhof-u više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice koje koristi ovo pravo na ograničenje obrade zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva,

d) lice koje koristi ovo pravo na ograničenje obrade je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

U slučaju ostvarenja ovog prava na ograničenje obrade, Peterhof će takve podatke o ličnosti dalje obrađivati samo na osnovu pristanka lica koje koristi ovo pravo na ograničenje obrade, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Obavestićemo sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakom ograničenju obrade, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

Obavestićemo lice koje koristi ovo pravo na ograničenje, na njegov zahtev, o svim primaocima njegovih ličnih podataka.

7.5. Pravo na prenos prikupljenih podataka o ličnosti

Fizičko lice čije je podatke o ličnosti obrađujemo ima pravo, u skladu sa Zakonom, da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Peterhof-u primi nazad od Peterhof-a u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Peterhof-a, ako su istovremeno ispunjeni sledeći uslovi:

a) obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2) Zakona

b) obrada se vrši automatizovano.

Pravo na prenos obuhvata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Peterhof-a, ako je to tehnički izvodljivo.

7.6. Pravo na prigovor

Ukoliko fizičko lice čije podatke o ličnosti obrađujemo smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, takvo lice ima pravo da u svakom trenutku podnese Peterhof-u prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, koja se vrši u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 6. Zakona, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama. Peterhof će prekinuti sa obradom podataka o licu koje je podnelo ovaj prigovor, osim ako predoči takvom licu da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica koje je podnelo prigovor ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Fizičko lice čije je podatke o ličnosti obrađujemo ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem i tada nećemo dalje obrađivati podatke o ličnosti u te svrhe.

7.7. Pravo na obaveštenje u slučaju povrede

Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti koje obrađujemo Peterhof će, ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se takvi lični podaci odnose, pri čemu će u takvom obaveštenju biti navedeno najmanje ime i kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti kod Peterhof-a ili informacije o drugom načinu na koji se mogu dobiti podaci o povredi, opis mogućih posledica povrede, opis mera koje smo preduzeli ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

7.8. Pravo na podnošenje pritužbe

 

Fizičko lice čije je podatke o ličnosti obrađujemo ima pravo na podnošenje pritužbe Povereniku u skladu sa Zakonom.

8. Period čuvanja prikupljenih podataka o ličnosti

Peterhof čuva podatke o ličnosti sve dok postoji svrha za koju se ti podaci obrađuju. Generalno, podatke o ličnosti čuvamo za vreme trajanja poslovnog odnosa u vezi pružanja naših usluga. Određene podatke o ličnosti čuvamo i nakon okončanja poslovnog odnosa radi ispunjenja zakonskih obaveza koje Peterhof ima u skladu sa propisima. Podatke o ličnosti koji se obrađujemo isključivo po osnovu pristanka obrađuju se u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni i sve dok pristanak lica na koje se podaci odnose ne bude povučen.

9. Kontakt podaci rukovaoca

Povodom ostvarivanja svojih prava u skladu sa Zakonom možete kontaktirati Peterhof pisanim putem na adresu Admirala Geprata 13, 11000 Beograd, Republika Srbija, putem adrese za prijem elektronske pošte faktoring@peterhof.rs. ili putem telefona +381 11 450 4518.

10. Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Peterhof je u skladu sa Zakonom odredio lice za zaštitu podataka ličnosti. Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti je Miloš Mitrić.

Radi ostvarenja svojih prava, lica na koje se podaci odnose mogu pored Peterhof kontaktirati i lice za zaštitu podataka o ličnosti u Peterhof na jedan od sledećih načina:

– Pisanim putem slanje pismena na adresu ul. Admirala Geprata 13, 11000 Beograd

– Putem i-mejla slanjem elektronske poruke na i-mejl adresu  faktoring@peterhof.rs

– Pozivanjem na broj telefona +381 11 450 4518

11. Izmena Obaveštenja o privatnosti

Peterhof može s vremena na vreme izmeniti i/ili dopuniti ovo obaveštenje o privatnosti o čemu se može informisati na Platformi.

8. Period čuvanja prikupljenih podataka o ličnosti

Peterhof čuva podatke o ličnosti sve dok postoji svrha za koju se ti podaci obrađuju. Generalno, podatke o ličnosti čuvamo za vreme trajanja poslovnog odnosa u vezi pružanja naših usluga. Određene podatke o ličnosti čuvamo i nakon okončanja poslovnog odnosa radi ispunjenja zakonskih obaveza koje Peterhof ima u skladu sa propisima. Podatke o ličnosti koji se obrađujemo isključivo po osnovu pristanka obrađuju se u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni i sve dok pristanak lica na koje se podaci odnose ne bude povučen.

9. Kontakt podaci rukovaoca

Povodom ostvarivanja svojih prava u skladu sa Zakonom možete kontaktirati Peterhof pisanim putem na adresu Admirala Geprata 13, 11000 Beograd, Republika Srbija, putem adrese za prijem elektronske pošte faktoring@peterhof.rs. ili putem telefona +381 11 450 4518.

10. Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Peterhof je u skladu sa Zakonom odredio lice za zaštitu podataka ličnosti. Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti je Miloš Mitrić.

Radi ostvarenja svojih prava, lica na koje se podaci odnose mogu pored Peterhof kontaktirati i lice za zaštitu podataka o ličnosti u Peterhof na jedan od sledećih načina:

– Pisanim putem slanje pismena na adresu ul. Admirala Geprata 13, 11000 Beograd

– Putem i-mejla slanjem elektronske poruke na i-mejl adresu  faktoring@peterhof.rs

– Pozivanjem na broj telefona +381 11 450 4518

11. Izmena Obaveštenja o privatnosti

 

Peterhof može s vremena na vreme izmeniti i/ili dopuniti ovo obaveštenje o privatnosti o čemu se može informisati na Platformi.

bottom of page